A bányászatot bemutató metszetek, grafikák

 

A művészeti technikák között több olyat is találunk, mely kiváltképp alkalmas a mélyben végzett munka művészi ábrázolására. A sötét közeget, a jobbára két színből (a feketéből és fehérből, esetleg az ezek közötti átmenetet képező szürkéből) felépülő világot nehezen lehet a megszokott, élénk színvilágú technikákkal reprodukálni. Természetesen születtek nagyszerű alkotások e tárgyban akvarell, olajfestés technikával is, de tény, hogy a bányászok munkájának művészi ábrázolásával leggyakrabban a szabadkézi rajzokon, a különféle sokszorosító technikákkal készült alkotásokon találkozunk.

Az itt már többször említett négy kötetes „A magyar bányászat évezredes története” című könyv harmadik, a hazai bányászat és a művészetek kapcsolatát átfogóan feldolgozni igyekvő kötetében jelent meg a mai napig legteljesebb katalógusa a bányászattal kapcsolatos képzőművészeti alkotásoknak. A felsorolásban több száz grafikai alkotás szerepel, hiszen minden bányászati gyűjteményünk birtokában van néhány – vagy akár több tucatnyi – ilyen darab.

Mint a honlapon szereplő más műfajok esetében, a mesterségünket ábrázoló grafikai alkotások jelentős része is a II. világháború után keletkezett. Ennek politikai-társadalmi háttere, indokai többé-kevésbé jól ismertek. Az „új” rendszer a munkásembert, a fizikai munka nagyszerűségét gyakran már eltúlozva emelte piedesztálra, a művészeknek (legyen azok írok, képzőművészek vagy éppen zeneszerzők) kötelező volt a nép között tevékenykedni, a „munkásosztály”-nak nevezett réteg életét ábrázolni.

De míg más művészetekben ez a törekvés gyakran félresiklott műveket hozott létre – gondoljunk csak a Sztálin-díjas regényekre vagy az abban a korban készült, újonnan felépített közösségi épületek hatalmas faliképeire, pannóira – a grafikai műfajban ez a körülmény határozottan segítséget jelentett az alkotók számára. Egyrészt azért, mert a grafika mindig is a tanulmányok, a vázlatok készítésének műfaja volt, és így sok-sok alkotás készülhetett, ami hozzájárult a technika, a kifejezési mód fejlesztéséhez. Másrészt a politika soha nem foglalkozott igazán e műfajjal, hagyta, hogy magától működjön, fejlődjön – így sokkal ritkábban találkozunk „vonalas” alkotásokkal e művek között.

 

A finom, hajszálvékony vonalakkal kivitelezett rézkarcok, acélmetszetek, ceruza- és tusrajzok évszázadok óta jelen vannak a képzőművészetnek abban az ágában, mely a különféle mesterségeket mutatja be. Az ilyen céllal készült alkotások a XIX. század első felében váltak népszerűvé, majd a fényképezés elterjedésével a XX. századra ezen funkciójuk visszaszorult.

A bányászatot ábrázoló grafikák között azonban később is gyakran találkozunk ilyen alkotásokkal. Jó részük inkább a körülmények, a munka dokumentálására szolgál, de tény, hogy, a művészi kifejezésmód ezekből sem hiányzik. Szinte bármelyik darabot vizsgálgatjuk, egy-egy finom árnyékolásra, a háttérben egy-egy jól megoldott kis részletre mindig rábukkanunk.

A jó képességű képzőművészek – közülük is persze azok, akik vállalják, hogy leszállnak a mélybe a bányászokkal – részletesen, a lényeget kiemelve képesek ábrázolni a lenti világot, annak emberi és technikai alkotórészeit.

S innen már csak egy lépés, hogy felfedezzük közöttük azokat az alkotásokat, melyek a naturális ábrázoláson túl művészi kvalitásokat is hordoznak magukban.

 

A XX. század bányászati vonatkozású grafikákat készítő művészei közül sok nagy nevű, ám még több kevéssé ismert művész nevével találkozunk. Ők rendszerint egy-egy bányvidékhez köthetők, ott éltek, alkottak. Ahhoz, hogy tehetségüket kibontakoztathassák, sokban hozzájárultak a helyi bányavállalatok azzal, hogy lehetővé tették számukra a munkát. Egyrészt kötetlenül látogathatták az üzemeket, készíthették vázlataikat, másrészt igen gyakran e cégek voltak az alkotások megrendelői, ma úgy mondanánk, mecénásai. A grafikai művek jelentős részét olyan alkotók készítették, akik maguk is a bányákban dolgoztak, kétkezi munkát végeztek, vagy valamilyen más módon kapcsolódtak a lakóhelyük bányáihoz. Az ő művészi kibontakozásukat nagyban segítették azok a képzőművészeti szakkörök, alkotóhelyek, melyeket a bányász települések, a bányavállalatok tartottak fenn. Ezek története külön tanulmányt érdemelne, de érdemes megjegyezni a várpalotai, a tatabánya, komlói szakkörök nevét.

 

Bányászat rézkarcokban elmesélve

Az 1950-es évek végétől a hazai képzőművészetben egyértelműen a grafika vált hangsúlyossá. Neves festőművészeink is szívesen kirándultak e műfajba, de a folyamat az előző fél-egy évtizedben a főiskola kapuján kilépő fiatal – s azóta már klasszikussá vált – nemzedéknek köszönhető.

A vállalatok, gazdálkodó szervezetek megrendelésekkel látták el a művészeket, élt a 0,2 %-os szabály, mely szerint minden beruházás kéttized százalékát képzőművészeti alkotásokra kell fordítani.

A bányászat, mint kiemelt gazdasági ág, s a bányászok, mint a munkásosztály élcsapata fokozottan figyelem alatt állt.

A bányavállalatokhoz ha nem is számolatlanul, de bőségesen folyt a pénz, egyrészt gazdasági szükségességből (szükség volt a kitermelt szénre), másrészt társadalompolitikai okokból: a bányász a munkások között is az egyik legfontosabb volt a rendszer számára.

tovább...

Bányászat rézkarcokban elmesélve


A bányászatot bemutató alkotások közül sok – a fentebb már említett okok miatt – megrendelésre készült. Létezik ezek között egy olyan műfajváltozat, mely a ma leginkább „alkalmazott grafika” megnevezésű műfajba tartozik. Az e körbe tartozó alkotások megszületése annak köszönhető, hogy  valamilyen „funkcionális” céllal rendelték meg őket készítőiktől. Jellemzőjük, hogy illusztrációként, esetleg figyelemfelhívásként kerültek felhasználásra. Számos, a mesterséget bemutató, kifejezetten művészi kvalíitású alkotás maradt így fenn, de elemzésük, számbavételük még soha nem történt meg.

Az alábbikban részben ezt igyekszem pótolni. 

 

 

Alkalmazott grafikák – szakkönyv illusztrációk

 

A bányászatot bemutató alkalmazott grafikák legjelentősebb - és legkülönlegesebb - hazai gyűjteményével egy 1950-ben megjelent, bányabiztonsággal foglalkozó oktatókönyvben találkozhatunk.

tovább...

A "BÁNYABALESETEK ELHÁRÍTÁSA" című könyv illusztrációi


 

 

 

Alkalmazott grafikák - fametszetek

 

 

A finom vonalú rajzok – a már említett rézkarcok, rézmetszetek, acélmetszetek, litográfiák – sorába tartoznak a fametszetek. Ezek egyik változata, a száldúc-technika is a rézmetszetekhez hasonló vékony, pontos vonalakkal dolgozik – és gyakran el is éri a fémlapra készült alkotások finomságát.

Ugyanakkor a lapdúccal készült fametszet és rokona, a linómetszet nagy összefüggő felületekkel, vastag, széles vonalakkal manipulál.

A lapdúc nevét onnan kapta, hogy a nyomtatásra használt, a képet hordozó dúc a fa anyagának hosszanti vágása mentén jön létre. Így a kép metszésekor figyelembe kell venni a fa rostjainak elhelyezkedését, ügyelni kell arra, hogy azok ki ne szakadjanak, essenek. Ezért ez a technika nem teszi lehetővé finom, hajszálvékony vonalak használatát. A lapdúccal készült kép nagy, összefüggő felületeket alkalmaz; ezek határa éles, nélkülözi az átmenetet, a tónusokat. Jellemzője a technikának, hogy az ábrázolt tárgy vagy személy sokszor stilizált. A finom részletek eltűnnek, legyen szó egy tájról, egy épületről, vagy akár egy személyről. Ez a keménység, mondhatni szálkásság teszi igen alkalmassá arra, hogy általa ábrázolásra kerüljenek akár az izmos, robosztus testalkatú bányászok, akár a környezetük – a mélyben kialakított bányaterek, technikai berendezések. A lapdúchoz hasonló képet alkotnak a linóleummetszet technikával készült képek.

 

Az első, jelentős, sokszorosított bányászati vonatkozású grafikai ábrázolásokkal nem kisebb műben találkozunk, mint a millenium tiszteletére kiadott sok kötetes „Az "Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben"” című műben. A könyv bányavidékekről szóló fejezetében több, a mélyben dolgozó bányászt ábrázoló kép is szerepel, mellettük jó néhány bányaüzem, nevezetesebb akna is bekerült az illusztrációk közé. De láthatjuk a selmeci akadémia épületeit is a képeken.

A kötet bányászathoz kapcsolódó képeit Háry Gyula, Dörre Tivadar, Kimnach László készítette, és a kor neves fametsző művésze, Morelli Gusztáv ültette át fametszetbe.

 

tovább...

'Az osztrák-magyar monarchia írásban és képekben' című mű bányászati vonatkozású grafikái

A modern magyar és európai fa- és linómetszés egyik legnagyobb alakja a Zentán élt Andruskó Károly. Több mint 9000 darab fametszetet alkotott, melyek között számos bányászati tárgyú képet is találunk. ...

 

tovább...

Andruskó Károly bányászati témájú fametszetei

A bányászat művészi ábrázolásának jeles darabjai azok a lapok, melyeket a XX. század hazai fametszet-művészet másik jelentős képviselője, Varsányi Pál alkotott.

 

tovább...

Varsányi Pál bányászati témájú képeslapjai

 

 


 

 

 

Alkalmazott grafikák - szénrajzok, ceruzarajzok

 

Az „alkalmazott” vagy inkább funkcionálisnak nevezhető grafikai alkotások ritkán kerülnek elő ma már. Készítőik neve többé-kevésbé csak lakóhelyükön, vagy azokon a településeken, vidéken ismert, ahol alkottak. Ilyen, kevésbé ismert alkotó volt a Várpalotán dolgozó, sajnos igen fiatalon elhunyt Nagy Gyula.

 

tovább...

Nagy Gyula rajzai az Élet és Tudomány 1949-es évfolyamában

 

A képzőművészetekkel foglalkozók körében ismertebb alkotó volt Vydai Brenner Nándor.

 

tovább...

Vydai Brenner Nándor képeslapjai

 


 

 

 

 

A kisgrafikák körében külön műfajt képviselnek a gyufacímkék, a bélyegek az ex librisek és a szükségpénzek, közismert nevükön notgeld-ek. Ezekről külön oldalak szólnak a honlapon...


Végül egy önálló darab, Takács Dezső linómetszete:

 


(mérete: 100x170 mm)


Ha valami részletesebben érdekel, esetleg segítségre van szükséged: