Alkalmazott grafikák - szakkönyv illusztrációk

 

"BÁNYABALESETEK ELHÁRÍTÁSA" című könyv illusztrációi

 

A bányászatot bemutató grafikai alkotások jelentős részét teszik ki azok, melyek valamilyen szakkönyv, oktató könyv illusztrációjaként láttak napvilágot.

 

A XX. század 50-es, 60-as éveiben szinte megszámolhatatlan mennyiségű bányászati szakkönyv, tankönyv, útmutató került kibocsátásra. Ennek okai ismertek: erőltetett iparosítás, a nagyipari munkásságnak, és benne a bányászoknak a kiemelt fontossága stb. Még ma is a bányászati szakirodalom nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő alkotásainak tekinthető az akkor megjelent bányászati szakkönyvek közül jó néhány, például a több kiadást megért, Zambó János professzor által írott "Bányaművelés" című könyv, vagy a négy kötetes Bányászati Kézikönyv. Ezek a könyvek gazdagon illusztráltak, több száz rajz segíti a szakmával megismerkedni kívánókat - vagy éppen a szakmát tanulni akarókat. Ám e könyvek száraz ábrái magát a tevékenységet, a föld alatt végzett munkát nem mutatják be, nem ábrázolják. Erre csak nagyon kevés könyvben találunk példát. Közülük is legfigyelemreméltóbb az 1950-ben megjelent "Bányabalesetek elhárítása" című könyv, melyben száznál több, a bányászattal kapcsolatos grafikára bukkanhatunk.

 

A kor politikai jelszavaival, az "új rend" világnézeti kommentárjaival bőven fűszerezett könyv önmagában is érdekes mű. A bányászati tevékenység minden részletét sorra veszi, a raktári tárolástól az olajfúráson át a bányaácsolatig, robbantásig. Kiadója, az egykori Nehézipari Minisztérium Bányarendészeti Osztálya az egyszerű munkásember kezébe szánta, ezért telve van jelszavakkal, rímbe szedett felhívásokkal.

 

Ennél sokkal fontosabb, hogy a védő- és óvórendszabályok felsorolása mellett számos megtörtént balesetet, veszélyhelyzetet leír részletesen - így jelen kitűnően megismerhetjük a korabeli bányamunkát, annak technikáját, a bányákban, üzemekben dolgozók viselkedését.

 

A könyv előzményei a korábban kiváló szakemberek által írott balesetvédelmi könyvek voltak. Magának a könyvnek a részletes ismertetése ebben a fejezetben nem lehetséges, de egy külön tanulmányt megérdemel. Most csak a grafikákról szólok.

1933-ban jelent meg a kor két neves szakemberének, Alliquander Ödönnek és  Tassonyi Ernőnek a tollából a „Bánya- és kohóbalesetek elhárítása” című könyv. A kézikönyv igen egyszerű, de hatásos módszerekkel igyekezett a két rokonszakma balesetvédelmi előírásait megjeleníteni. Célja az volt, hogy a kétkezi munkások is megértsék, megjegyezzék és főleg alkalmazzák azokat az előírásokat, szabályokat melyeket e két, igen veszélyes szakmában ismerni kell. A könyvben nem csak maguk a szabályok voltak felsorolva, hanem legtöbbjükhöz – eltérő betűszedéssel – példákat is leírtak a szerzők. A szabálykönyvet kis képek illusztrálták, melyek a bányászati-kohászati munka egyes veszélyes tevékenységeire hívták fel a figyelmet.

 

A képek legfőbb erénye, hogy általuk a föld alatt végzett munka - mondhatni - naturális módon bemutatásra kerül. A sok kép - és maga a könyv - a bányászati munka minden részével foglalkozik, így a kapcsolódó tevékenységekkel (pl. villanyszerelés, raktározás, kazánok, külszíni gépek) is. De a legtöbb ábra a felszín alatti munka veszélyeit mutatja be; ezen belül is legnagyobb számban a fejtések biztosítását és a föld alatti szállításkor előforduló baleseteket. Nem véletlen: ez az a két tevékenység, mely a bányában a legtöbb áldozattal járt mindig is. A képek legtöbbje olyan módon ábrázolja a föld alatt végzett munkát, annak körülményeit, mely - legalábbis ismereteim szerint - egyedülálló a hazai és a nemzetközi bányászati szakirodalomban, és a bányászat grafikai ábrázolásában.

A könyv impresszuma szerint a képeket Börtsök László készítette. A könyvet a Magyar Elektronikus Könyvtárban megtekintheti az érdeklődő.

 

1950-ben az akkori Bányászati Minisztériumban – ma már fel nem deríthető körülmények között – döntöttek úgy, hogy a könyvet újra kiadják. Érdekes adalék, hogy az eredeti könyv felvezető szövege, a bányászoknak szóló kifejezetten személyes hangú felhívás megmaradt – a kor, azaz az 1950-es évek légköréhez igazítva.

Az újonnan kiadott könyv már csak a bányászattal foglalkozik. Szerkezete, a példák felsorolása ugyanúgy megmaradt, mint a régi kiadásban – de persze a korszerűbb technika, az 1930-as évek óta bekövetkezett változások megjelennek leírásaiban és képeiben. És innen kezd érdekessé válni a dolog…

 

A könyv illusztrációi 

Az 1950-ben megjelent könyv illusztrációit négy kategóriába sorolhatjuk.

Egy részük azonos az 1933-as könyvben szereplő rajzokkal. A 78 darab itt bemutatott rajzból 26-nak volt előzménye 1933-ban: 4 eredeti, Börtsök-féle rajzot találunk, míg 22 többé-kevésbé a Börtsök rajzok módosított változataként került az 1950-es kiadásba.

A módosított rajzokat az eredetiekkel összevetve kisebb-nagyobb eltéréseket fedezhetünk fel, és maga az ábrázolás is finomabb kidolgozású. És meg egy valamiben különböznek: az 1950-es kiadásban majd’ mindegyik rajz mellé szöveges, néha rímes felhívó szöveg került.

 

Börtsök László kilétét egyelőre nem igazán sikerült felkutatnom. A világhálón több olyan - elsősorban helytörténettel foglalkozó - könyv is megtalálható a XX. század közepéről, melynek ő volt az illusztrátora.

 

Nyolc darab rajzot egy másik, beazonosítható rajzoló készített, neve szerepel a rajzok mellett: MIHALOVITS szignóval. Ahogyan Börtsök Lászlóról, úgy a Mihalovits néven dolgozó illusztrátorról sem sikerült megbízható információkat fellelnem. A magyar művészettörténet egy Mihalovits Miklós néven alkotó festőt tart számon, aki a két világháború között főleg zsánerképeivel, vallási tárgyú képeivel tűnt fel.

A képeken – akárcsak Börtsök képein – jól megfigyelhető, hogy alkotójuk járt a bányában, ismeri az ott folyó tevékenységet. Nehezen elképzelhető, hogy az 1950-ben már hatvanadik életévén túl lévő Mihalovits Miklós szállt volna le a bányába e rajzok elkészítése érdekében.

Sokkal inkább valószínű, hogy egy jó kezű bányamérnököt, műszaki rajzolót rejt a név. Valószínű, hogy az eredeti Börtsök-féle rajzok módosított változatait is ő készítette, legalábbis a 7. számú rajzon szereplő szignó erre utal.

A rajzok fentieken kívüli, nagyobb hányadába azok a képek tartoznak, melyek nem szerepelnek az 1933-as kiadásban, és nem is a Mihalovits néven szereplő szerző készített. Ezek forrásának meghatározásában segít a könyv impresszuma, melyben egy mondat utal arra, hogy az illusztrációk egy része az OTI (a korabeli társadalombiztosítási szervezet)  plakátjainak másolata.

Eredetük felkutatását, szerzőik beazonosítását igyekszem folyamatosan végezni…

 

 

*

 

A munka ábrázolása

Akár plakátszerű, akár a könyv illusztrációjaként készült rajzról van szó, megállapítható, hogy készítőik jók ismerték a bányamunkát, a földalatti világot. Az egyes ábrák kivétel nélkül valósághűen ábrázolják a munkakörülményeket, a bányák belső világát, az ott található berendezéseket, eszközöket. A rajzsorozat elévülhetetlen érdeme, hogy számos olyan tevékenységet, eseményt ismerhetünk meg a kis képek által, melyek a külvilág számára rejtve történnek. Két fő csoportba oszthatjuk az ábrázolásukat. Egyik részük balesetet ábrázol, míg a másik – kisebb – hányada a képeknek a helyes, megfelelő viselkedést mutatja be. Az előzőre jó példának mondhatóak a csillék mozdonnyal történő mozgatásáról szóló fejezet (34-40. sz. képek), az utóbbira a robbantásról szóló fejezet ábrái (70-75. sz. ábrák).

Az egyes képek olyan történéseket ábrázolnak, melyeket a kívülálló legfeljebb a bányászok elbeszéléseiből ismerhet. Sem a nagy számban megjelent szakkönyvek, sem – a honlap más részeiben bemutatott – művészi rajzok, grafikák nem szólnak ezekről.

Ez fokozottan érvényes azokra a rajzokra, melyek a bányászmunka sok évtizede, nem ritkán évszázada létező apró mozzanatait jelenítik meg – legyen az egy rossz mozdulat miatt történt baleset, vagy éppen a bányászok sajátos nevelési módszerének illusztrálása. Ez utóbbira számos példát találunk a képek között – de személy szerint nekem a 67. képen bemutatott jelenet a leginkább különleges: úgy gondolom, egyedülálló a hazai és a nemzetközi szakkönyv-kiadás világában, hogy egy baleset-megelőzést célzó cselekményt egy… jókora nyakleves bemutatásával illusztrál a szerző…

 

 

*

 

A tér ábrázolása

Amint azt már korábban leírtam, a föld alatti térség, az ott végzett munka ábrázolása mindig is nehézséget jelenlett a művészek számára. A könyv illusztrátorai jól oldották meg e feladatot – sokszor az emberábrázolásnál lényegesen jobb színvonalon.

Érdemes megfigyelnünk, hogy a képeken a bányatérség, annak részei, építményei, a beépített szerkezetek valósághűen, a szakmai előírásoknak megfelelő módon jelennek meg. Ez, valamint a gyakorlott képzőművészek, grafikusok által használatos megszokott grafikai eszközök (a fény és az árnyék megjelenítése, a föld alatti világításra szolgáló éles, irányított fény játéka, stb.) igazolja azt, hogy az alkotók valóban megfordultak az ábrázolt közegben, ismerték a föld alatti munka világát.

A tér és a benne folyó munka ábrázolása a 8. sz. képen jelenik meg legjobban – de ide sorolható a 48. sz. kép is. Míg az előbbiben a trapézácsolat – mely a néző tekintetét a távolabb folyó munkához vezeti –, az utóbbiban a „hosszmetszetben” elvágott vágatban elhelyezkedő ácsolatok és támasztékok mutatják meg számunkra a bányatérség lényegét.

 

A terek, a személyek körül látható berendezések, szerkezetek megjelenítése nem csak pontos és hiteles, de ábrázolásukban felismerhetjük bennük azt piciny művészi pluszt is, mely kiemeli őket a szokásos szakkönyvi illusztrációk közül.

 

*

 

Emberábrázolás

Ugyanez vonatkozik az emberábrázolásra is.

Az ember a képeken éppen valamit tesz, csinál. A könyv tematikájának megfelelően nem ritkán valami rosszat, hibásat (hiszen balesetet szenved). Ám érdemes megfigyelnünk, hogy a rajzok jelentős részén ezek az emberábrázolások is jól megoldottak. Természetesen találunk egyszerűbb, kissé primitívebb alakos rajzokat - de ez arra is jó, hogy megállapíthassuk, hogy a rajzokat több alkotó készítette.

Nem nehéz észrevenni a művészi tálentumot azon a néhány képen, melyen a nehéz fizikai munka került bemutatásra. A kimerevített pillanatban az emberi test, a karok mozdulata, a ruházat mind-mind arra utal, mennyire erőt kívánó és embert próbáló a bányászmunka – és nyugodtan mondhatjuk, a rajzoló ezt hitelesen örökített meg (lásd 4. sz. kép vagy a 76. sz. kép jobb oldali alakja). Feltehető, hogy ezeket a képeket más rajzoló készítette, mint a többi képet – vagy ha ugyanaz, akkor sokkal több időt töltött megalkotásával, igyekezett jobban kidolgozni.

E témát befejezve érdemes felhívni a figyelmet egy alakra, aki többször megjelenik a képeken: a kalapos ember. Tudott dolog, hogy sok bányász hordott kalapot, a fejüket, hajukat védve még lent a föld alatt is fejükön viselték a fejfedőt – de a rajzokon megjelenő kalapos ember mintha az utcáról tévedt volna a bányatérségbe… talán azért, hogy ő legyen a védangyala a mélyben dolgozóknak…?

Ma már nem tudni és lehet, soha nem fog rá fény derülni. Ez maradjon az egyszeri rajzoló titka…

 

*

 

Az illusztrációk eredetijei valószínűleg tusrajzok voltak, és normális rajzlap méretben készültek - erre abból következtethetünk, hogy minden kis részlet pontos kidolgozásra került. Valóban felismerhető, hogy több is közülük plakát volt. Egyértelműen ezek közé tartoznak a "BALESET ELLEN VÉDEKEZZ" feliratú képek, melyeken a szövegek grafikája is eltér a többi képétől. Ez utóbbiak a korban szokásos szabványbetűkkel készültek, ebből következtethetünk arra, hogy alkotóik sokkal inkább a bányász szakmán mint a művészvilágon belül keresendők.

 


 

Az alábbiakban a képek bemutatása során az ábrák mellett szerepelnek a könyv oldalszámai, valamint azon fejezeteknek, témáknak a meghatározásai, melyekhez az illusztrációk készültek. Sok olyan szóval találkozik itt az olvasó, melyek a bányászati szakmai nyelv - nem ritkán évszázadok óta - elfogadott kifejezései... magyarázatukat itt olvashatjuk.

 

*

 

A képek sorszáma alatt zárójelbe tett betűvel jeleztem a feltételezett szerzőket:

(B.L.) = Börtsök László eredeti rajza

(B.M.) = Mihalovits által módosított Börtsök László-féle rajz

(M.)= Mihalovits saját rajza

 

Ahol ilyen jelzés nem látható, annak a szerzője jelenleg még ismeretlen.

 

*

 

Amint azt fentebb részleteztem, a könyv ábrái közül sok szerepel az 1933-as kiadásban eredeti változatban vagy kisebb-nagyobb módosításokkal. A táblázatban az oldalszám alatti zárójeles számozással az 1933-as kiadás azonos vagy hasonló rajzának helyét jelölöm.

 

 


Külszíni munkák

1.
Külszíni fejtés
53. oldal
Alávájás
2.

(B.M.)

Cs
59. oldal

(60.)

Csille ürítése a hányón

Egészségvédelem

3.
Védőszemüveg
98. oldal
Védőszemüveg
4.
Szerszámok
100. oldal
Szerszámok

A fejtés gépei

5.
Réselőkarmok
103. oldal
Réselőkarmok
6.
Fúróállvány
103. oldal
Fúróállvány

Omlás elleni védekezés

7.

(M.)

Réselőkarmok
107. oldal

(81.)

Kopogózás
8.
Trapézácsolat fogazása
118. oldal
Trapézácsolat fogazása
9.

(B.M.)

Vájvég ácsolása
120. oldal

(85.)

Vájvég ácsolása
10.

(B.M.)

Vájvég ácsolása
120. oldal

(85.)

Vájvég ácsolása
11.

(B.)

Vájvég ácsolása
121. oldal

(85.)

Vájvég ácsolása
12.

(B.)

Homlok ácsolása
122. oldal

(86.)

Homlok ácsolása
13.

(B.)

Előhaladás a régi vágatok felett
125. oldal

(88.)

Előhaladás a régi vágatok felett
14.
Törött ácsolat
137. oldal
Törött ácsolat
15.

(M.)

Hibás beácsolás
140. oldal
Hibás beácsolás
16.
Ugye ezt nem tennéd a társaddal?
143. oldal
"Ugye ezt nem tennéd a társaddal?"
17.
Aknajavítás
144. oldal
Aknajavítás
18.

(M.)

Ácsolat rablás
147. oldal
Ácsolat rablás
19.
Ácsolat rablás
148. oldal
Ácsolat rablás

Szállítás kézierővel (csillézés)

20.

(M.)

Csillefordítás
154. oldal
Csillefordítás
21.
Csillefogantyú
155. oldal
Csillefogantyú
22.

(B.M.)

Csillekapcsolás
155. oldal

(108.)

Csillekapcsolás
23.
Csillekapcsolás
155. oldal
Csillekapcsolás
24.
Emelőrúd használata
155. oldal
Emelőrúd használata
25.
Sohse húzd, hanem told a csillét!
156. oldal
"Sohse húzd, hanem told a csillét!"
26.

(B.M.)

Közelebb menned nem szabad!
156. oldal

(108.)

"Közelebb menned nem szabad!"
27.
Vigyázz az utánad jövő csillére...!
156. oldal
"Vigyázz az utánad jövő csillére...!"
28.
... szenes csillén fát ne szállíts!
156. oldal
"... szenes csillén fát ne szállíts!"
29.
Csille alá ne tégy szenet..!
157. oldal
"Csille alá ne tégy szenet..!"
30.
Lógó drótok
157. oldal
Lógó drótok
31.
Tartsd tisztán a búvólyukat!
157. oldal
"Tartsd tisztán a búvólyukat!"
32.

(B.)

Szállítás lóval
159. oldal

(109.)

Szállítás lóval
33.
Kötélgörgő veszélye
159. oldal
Kötélgörgő veszélye

Szállítás mozdonnyal

34.
Csak a huzatás helyes!
169. oldal
"Csak a huzatás helyes!"
35.
Csillekapcsolás
172. oldal
Csillekapcsolás
36.
Kiálló szerszámok
173. oldal
Kiálló szerszámok
37.
Így utazol a halálba...!
173. oldal
"Így utazol a halálba...!"
38.

(B.M.)

Váltókapcsolás
173. oldal

(117.)

Váltókapcsolás
39.

(M.)

Leugrás a mozgó vonatról
174. oldal
Leugrás a mozgó vonatról
40.

(M.)

Csillével ne húzasd magad!
175. oldal
"Csillével ne húzasd magad!"

Csille mozgatása lejtős pályán

41.
Csille eresztése
176. oldal
Csille eresztése
42.

(B.M.)

Csille fékezése
176. oldal

(118.)

Csille fékezése
43.

(B.M.)

Csille eresztése
177. oldal

(119.)

Csille eresztése
44.

(B.M.)

Csille megtámasztása
177. oldal

(119.)

Csille megtámasztása
45.

(B.M.)

Fékezőmű
178. oldal

(120.)

Fékezőmű
46.

(M.)

Csillék kapcsolása lejtőn
182. oldal
Csillék kapcsolása lejtőn
47.

(B.M.)

Faanyag szállítása csillén
188. oldal

(128.)

Faanyag szállítása csillén
48.

(B.M.)

Csille megfogása ereszke hajtásánál
188. oldal

(129.)

Csille megfogása ereszke hajtásánál

Szállítás rázócsúzdán, szalagon és kaparószalagon

49.

(B.M.)

Rázócsúzda
193. oldal

(131.)

Rázócsúzda
50.
Csille töltés csúzdával
193. oldal
Csille töltés csúzdával

Szállítás gurítón

51.

(M.)

Ne bújj be a gurítóba!
195. oldal
"Ne bújj be a gurítóba!"

Aknaszállítás

52.
Zárd be az aknaajtót!
196. oldal
"Zárd be az aknaajtót!"
53.

(B.M.)

Aknaszállítás
197. oldal

(133.)

Aknaszállítás
54.
Személyszállítás fékaknán tilos!
197. oldal
"Személyszállítás fékaknán tilos!"
55.

(B.M.)

Beszállás a kasba
199. oldal

(135.)

Beszállás a kasba
56.
Csend legyen a csatlós körül...!
199. oldal
"Csend legyen a csatlós körül...!"
57.
Állj, már jeleztek...!
202. oldal
"Állj, már jeleztek...!"
58.
A tapasztalt öreg jó tanácsa...
202. oldal
"A tapasztalt öreg jó tanácsa..."
59.

(B.M.)

Akna javítása
206. oldal

(138.)

Akna javítása
60.

(B.M.)

Szállítás bödönben
209. oldal

(140.)

Szállítás bödönben

Balesetek a járásnál

61.
A vízcsatornát befedni!
212. oldal
"A vízcsatornát befedni!"
62.

(B.)

Találkozás mozgó csillével
213. oldal

(104.)

Találkozás mozgó csillével
63.

(B.)

Faanyag szállítása
214. oldal

(105.)

Faanyag szállítása

Szellőzés

64.
Hosszabítsd meg a légcsövet!
232. oldal
"Hosszabítsd meg a légcsövet!"
65.
A tapasztalt öreg jótanácsa...
233. oldal
"A tapasztalt öreg jótanácsa..."
66.
Ne bántsd a tiltó keresztet...!
238. oldal
"Ne bántsd a tiltó keresztet...!"

Hogyan kell viselkedni sujtóléges munkahelyen?

67.
Első figyelmeztetés...
245. oldal
Első figyelmeztetés...
68.
Sujtólég!
249. oldal
Sujtólég!
69.

(B.M.)

Lebegő szénpor
255. oldal

(168.)

Lebegő szénpor

Robbantások

70.
Kivárás a lövés után
298. oldal
Kivárás a lövés után
71.
Búvóhely
301. oldal
Búvóhely
72.
Búvóhely elején könnyelműen ne állj..!
301. oldal
"Búvóhely elején könnyelműen ne állj..!"
73.
Robbantanak, fedezd magad!
302. oldal
"Robbantanak, fedezd magad!"
74.
Állj, lövés után várj..!
304. oldal
"Állj, lövés után várj..!"
75.
El nem robban töltet
305. oldal
El nem robbant töltet

Elektromos áram

76.
Hibás vezeték
323. oldal
Hibás vezeték
77.

(B.)

Szigeteletlen kábel
324. oldal

(207.)

Szigeteletlen kábel
78.
Vigyázz a villamos vezetékre!
325. oldal
"Vigyázz a villamos vezetékre!"


Ha valami részletesebben érdekel, esetleg segítségre van szükséged: