Bányászati tárgyú ex librisek

 

 

Az alkalmazott kisgrafikai műfaj legtöbb művészi lehetőséget kínáló és egyben legváltozatosabb része az ex librisek világa.

 

Maga az ex libris kifejezés azt jelenti: „valakinek a könyvei közül”, „valakinek a könyvtárából”.

A régi korokban, amikor egy-egy könyv kézzel íródott, pénzben szinte kifejezhetetlen volt a művek ára. Ezért aki szert tett ezekre (jellemzően az uralkodók, az egyházi intézmények, könyvtárak), igyekezett azokat megvédeni, megóvni. Ezért jól látható módon a könyv táblájára történő írással jelezték, ki a könyv tulajdonosa.

A nyomtatás feltalálása után, amikor megszaporodtak a könyvek, a bejegyzéseket igyekeztek sokszorosítással készült apró nyomtatványokkal kiváltani. Ebben az időben még jellemzően a tulajdonosok címereivel találkozunk a kis lapokon. Többségében latin nyelvű felirataik nem csak a ma megszokott, a tulajdonosra utaló szavakat tartalmazták, hanem több mondatból álló üzeneteket is az olvasó számára. Varjú Elemér, a kor neves művészeti szakírója, a műfaj legjobb ismerőse említ meg egy XVIII. századi spanyol eredetű ex librist, mely 15 pontban, bevezetéssel és zárómondattal figyelmezteti a könyv olvasóját arra, hogyan kell a könyvvel bánnia.

 

A XIX. század végén – csakúgy, mint a kisebb-nagyobb példányszámban előállított egyéb tárgyak, értékcikkek esetében – a gyűjtők figyelme is az ex librisek felé fordult. Ez idő tájt a cédulák használata és gyűjtése egyre többször elválik egymástól. A műfajt a művészek is felfedezik, s a klasszikus sokszorosítási technikákkal (fametszet, linómetszet) sok ezer számra készítik a kis képeket.

 

Az ex librisek „beszélő alkotások”. Felirataikon – mely a latin nyelven íródott „ex libris” kifejezést más nyelven is tartalmazhatja – ma már szinte csak a tulajdonosra való utalást találjuk, és inkább motívumaikban beszélnek. Készítésük egyik íratlan alapszabálya, hogy a jegy képe utaljon a könyv tulajdonosának foglalkozására, érdeklődési körére. Ezért igen változatos motívumokkal találkozhatunk meg a képeken. Leggyakrabban a könyvre, az olvasásra céloznak a képek, de példaként meg lehet említeni az erotikus témájú ex libriseket. A pajzán, nem ritkán finom pornográfiába hajló kis lapoknak külön gyűjtői köre van. Talán nem véletlen, hogy ők 99 százalékban… férfiak.  

 

A XIX - XX. század fordulóján a művészeti irányzatok, stílusok hatalmas változását élte a világ. A szecesszió hatására erősen túldíszített, zsúfolt képek keletkeztek, amiért is a korabeli kritikák elég sokat szapulták az alkotókat. Szemükre vetették, hogy a megrendelő kiszolgálása érdekében túlzsúfolt, mindent elmesélni akaró, és a kis darabokhoz nem illő technikával készült ex librisek kerülnek ki kezeik alól. Egy-két évtizednek kellett eltelnie, mikorra a könyvjegy motívuma, a kivitelezés letisztult. A művészek belátták, hogy a hagyományos, „tisztán” grafikai technikák, a fametszet, a linómetszet a legalkalmasabb a kis képek megalkotására. 

 

A magyar művészek az ex libris műfajában nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő színvonalú alkotásokkal vannak jelen.  Neves festőink, grafikusaink is gyakran fordultak e téma felé, de ismertek kifejezetten az ebben a műfajban dolgozó művészek is. Folyamatosan megtaláljuk műveiket a külföldi kiállításokon, aukciókon.

 

Az ex librisek alig néhány száz - nagyobb könyvtárak esetében esetleg ezer – példányszámban kerülnek ki a prés alól. Az igazán ínyencnek mondható megrendelők különféle témájú könyveikhez más-más tartalmú lapot rendelnek meg és használnak. Az ex librisek érdekes történetéről itt olvashatunk pontos és hasznos leírást.

 

A hazai ex librisek között szép számban találhatunk olyanokat, melyek a bányászathoz mint tevékenységhez köthetők. Amint azt a kisgrafikákról szóló részben is megemlítettem, az alkalmazott és sokszorosított grafikai eljárások legkedveltebb technikái igen alkalmasak a bányászat ábrázolására. Tény, hogy a kis méretű képeken a fény és árnyék játéka igen látványosan érvényesül, és igen változatos művészi megoldásokra ad lehetőséget. Két fő motívummal találkozunk: magával a munkát végző emberrel és a bányászathoz kapcsolódó eszközökkel, tárgyakkal.

 

Ám nem csak képeik révén kapcsolódhatnak a bányászathoz ezek a lapocskák: mivel mindig szerepel rajtuk a könyv vagy az ex libris tulajdonosának neve könnyen beazonosítható készíttetőjük, megrendelőjük személye is – így kétségtelenül művelődéstörténeti értékük is van.

 

 

A bányászathoz kapcsolódó ex librisek

Minden bizonnyal az az 1790 körül Pozsonyban született ex libris az első, bányászatot bemutató magyar vonatkozású darab, melyet Varjú Elemér ismertet Friedrich Warnecke: Die deutschen Bücherzeichen (Ex-libris) von ihrem Ursprunge bis zur Gegenwart (Berlin, 1890) írása alapján a „Magyar gyűjtők exlibrisei” című dolgozatában (Magyar Könyvszemle című folyóirat 1895).

 

A 77x88 mm-es méretű, Zellerin báró nevét viselő jegy alkotója ismeretlen. A képen „tojásdad keretben balról bokrokkal benőtt hegy, melyen több üreg és egy bánya nyílása látszik, jobbról egy kohó, a hegy alján juhok és kecskék legelnek, egy bokor tövén pásztor hever, a hegy oldalában, bányászok dolgoznak, kalapácscsal törve a köveket ; egy bányász a bányanyilás felé érczczel megrakott taligát tol. A hegy csúcsán egy galamb áll, szájában zöld ággal”.

Alul Jeremiás próféta könyvéből származó német nyelvű idézet: „Meine Blatter bleiben grüne. / Jerem: 17. v. 8.” („... lombom mindig zöldellni fog...”).

Az ovális keret alatt apró betűkkel: „Bar. Zellerin Sculp. Posonii”.

 

A bányászathoz kapcsolódik a Lyka Károly szerkesztette Művészet című folyóirat 1904. évi 4. számában közölt ex libris is. A Muhits Sándor által készített grafika talicskát toló, emberének bőrköténye, ruházata bányászra utal. Az ex libris Kovács József számára készült.

 

A következő képen látható ember szintén szenet szállít – de a hátán. A Bach Ottó részére 1934-ben készült fametszetet Bartos László készítette. Mérete: 55x78 mm, a technikája fametszet.

 

A Szölgyémy Pál könyvtárát jelző, Fery Antal (1908-1994) által készített művön két aknatorony, közöttük bányaépület, mögöttük meddőhányó látható. Az ex libris mérete:  10,4x15 cm, technikája fametszet.

Fery Antal nem csak grafikusként jegyzi az ex libriseket – gyűjtőként az ő munkásságának köszönhető, hogy a II. világháború után a műfaj iránti érdeklődés újra megélénkült, s nagy szerepe volt a gyűjtőket összefogó egyesület létrehozásában is.

 

A következő darab a pécsi ex libris gyűjtők – azóta sajnos már elhunyt – doyenje, dr. Kovács József megrendelésére készült. Kovács József megszervezte meg és vezette hosszú ideig a baranyai főváros kisgrafika-kedvelőinek szervezetét. Kötődése Pécshez, a környékbeli településekhez példaértékű volt, nem véletlen hát, hogy a bányavidék is szerepel az általa készíttetett ex librisek motívumai között. A mű méretei:   96 x 153 mm, technikája: linómetszet.

 

Dr. Somfai Jenő orvos ex-librisén szintén bányaépületeket láthatunk, ám a darab jó példája annak, hogy miként lehet a könyv, könyvtár tulajdonosának foglalkozására utaló jegyeket elhelyezni a kis műalkotásokon. Dr. Somfai Jenő elsősorban munkaegészségtannal, azon belül is bányaegészségüggyel foglalkozott - ezért hát nem meglepő, hogy ex librisén az előtérben egy, a bányából mentett sérült (esetleg már halott?) munkást és a körülötte álló társait örökítette meg a rajzoló. Az ex-libriseken gyakran találkozhatunk a halálra utaló motívumokkal (fejfákkal, csontvázakkal), de ez a darab egyedülálló e műfajban. A mű méretei: 95x115 mm, technikája: rézkarc. Alkotója sajnos nem ismert előttem.

 

A fenti motívumokkal kapcsolatos, a bányák tájbéli megjelenésével kapcsolatos alkotásokról itt olvashatunk rövid tanulmányt...

 

Neves grafikusunk, Drahos István készítette Cziglina Vilmos mérnök ex librisét. A képen egy külszíni fejtés látható, stilizált rakodógéppel és dömperrel, a mögöttük egy nyitott könyv emelkedik, mint egy sziklafal. A mű méretei 80 x 110 mm, technikája: fametszet.

 

Egy különös alak, a bányatörpe jelenik meg Polonkai György ex-librisén. A bányatörpe, bányarém (bergmanli) a bányvidékek meséinek, legendáinak állandó szereplője. Hol segíti a bányászt, hol bosszantja, de a rosszaindulatúbb bányatörpék nem ritkán a bányász végzetét is okozzáék. Legtöbbször piros sapkában, bányászöltözékben, lámpással, fáklyával a kezében írják le a kis embereket. Az ex-librisen is fejfedőben, hosszú köpenyben láthatjuk, kezében füstölgő fáklyát tart. A mű méretei: 55 x 80 mm, technikája: rézmetszet. Alkotója sajnos nem ismert előttem.


Több gyűjteményben is találkozhatunk bányászati témájú ex librisekkel. Közülük is kiemelkedik a Debreceni Egyetem Elektronikus Archívuma,  ahol  a Nyíreő István gyűjteményéből származó Bányász körzeti könyvtár, Bányászos ex librist, a dorogi "Ki mit gyűjt"  kiállítás és a Pécs bányatelepi iskolai könyvtár ex libriseit ismerhetjük meg.

 

Mi sem igazolja jobban a magyar ex libris művészek magas színvonalú tevékenységét, mint hogy a németországi ex libris gyűjtők szaklapjában Eckart Pasche bányászati tárgyú jegyekről  szóló,  2010. januárjában megjelent cikkében két magyar művész ilyen tárgyú alkotását is bemutatja.

Drahos István (1885-1968) Lux Gyula számára 1931-ben készített ex librise a Dániel próféta legendáját idézi fel. Dánielt a középkorban az ausztriai, csehországi sziléziai bányászok védőszentjüknek tekintették. Egyrészt, mint azt a Szentírás is tartalmazza, Dánielt az oroszlánok barlangjába vetették, ahonnan azonban épségben tért vissza – amint a bányászok is azért imádkoznak, hogy munkájuk végeztével épségben térjenek vissza a napfényre.

De egy másik Dániel is létezett, kinek életében legendába illő esemény történt: egy Dániel nevű sziléziai bányásznak angyal jelent meg álmában, aki felszólította, menjen ki az erdőbe, és ott egy magas fenyő alatt keressen egy aranytojásokkal teli fészket. Dániel csakugyan így is tett – ám a fészket nem találta meg, ellenben a fa tövében ásva gazdag ezüstlelőhelyre lelt s meggazdagodott.

Az ex libris ezt a legendát eleveníti fel.

 

A másik, Pasche által bemutatott Divéky József készítette ex libris az itt taglalt bányatáj-ábrázolás egy érdekes darabja.

 


Ha valami részletesebben érdekel, esetleg segítségre van szükséged: